Basket Topu Fotoğraf Makinesi

KULLANIM KOŞULLARI

KULLANIM KOŞULLARI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KONUSUNDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen: Hezarfen Danışmanlık Ltd Şti. ( Bundan böyle “ İstanbul Gençlik Festivali “ olarak anılacaktır. Küçükayasofya Mah. Küçükayasofya Cad. No.66 K.2 Sultanahmet –İstanbul

İstanbul Gençlik Fetivali; üyelerimiz, çalışanlarımız, gönüllülerimiz, yürütmekte olduğumuz projeler ve düzenlediğimiz etkinliklere katılımcılarımız ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmakta, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle merkezimiz, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak saklanabilecek, işlenebilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;

i) Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

ii) İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

iii) Doğru ve güncel olarak,

iv) Belirli açık ve meşru amaçlar doğrultusunda

işlenecektir.

Kişisel verileriniz; sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek, sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, sizleri hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, hizmetlerimizi istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek gibi amaçlar için kurumumuz tarafından işlenebilecektir.

Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile kurumumuz tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kurumumuzun amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, e-posta, telefon numarası, cinsiyet, adres, meslek, eğitim) açık rızanıza istinaden, gerekli bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenecek ve saklanacaktır. Kişisel bilgiler kural olarak kurumumuzla ilişkisi bulunmayan üçüncü kişi konumundaki gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılmaz. Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak paylaşılabileceği gibi, sunduğumuz hizmetlerin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir. Kurumumuzun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, kurumumuz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, kurumumuz tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, üyeliğiniz veya katılımcılığınız sırasında elektronik veya basılı olarak doldurduğunuz veya beyanınız ile doldurulan üyelik formları veya formların ekindeki kimlik ve adres tespitine ilişkin belgeler; duyuru ve iletişim sağlamak için onay ve iletişim bilgilerinizi almak için oluşturduğumuz veya hizmetlerimize ilişkin memnuniyet veya şikayetlerinizi toplamak için oluşturduğumuz ve kendi internet sitemiz, ya da basılı olarak tarafınıza sunulan duyuru, elektronik bültene üyelik, iletişim, ön kayıt, etkinlik katılım formları ile kurumumuza göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, kurumumuz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Veri tabanımızda kayıtlı bilgilerinizi sorgulamak veya kişisel verilerinizi düzeltmek/güncellemek için internet sitemizde yer alan iletişim bilgileri üzerinden kurum merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Yazılı talebinizi Küçükayasofya Mah. Küçükayasofya Cad. No.66 K.2 Sultanahmet –İstanbul adresine ıslak imzalı veya [email protected] elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

İLETİŞİM İZNİ

www.istanbulgenclikfestivali.com sitesine kaydolarak verdiğiniz iletişim bilgilerinin ve tüm kişisel bilgilerin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca her türlü ticari iletişim kapsamında, özellikle tarafıma çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla tarafınızca, saklanmasını ve paylaşılmasını kabul etmektesiniz. www.istanbulgenclikfestivali.com sitesinde kişisel bilgilerinizle kayıt oluşturarak, bu bilgilerin tutulması, işlenmesi ve tarafınızla gerektiği durumlarda, sağladığınız kanallardan iletişim kurulması, ilgili hizmetlerin sunulabilmesi için İstanbul Gençlik Festivali’nin yüklenici, tedarikçi, sponsor, partner gibi iş ortağı firmalarının bilgilerinize erişmesi için yasal izinleri verdiğiniz anlamına gelmektedir.